top of page
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU LÉKÁRNY VRŠOVICE

UROCARE Prague, spol. s r.o. se sídlem Na Valech 4/289, 160 00 Praha 6 – Hradčany IČ: 28415698, DIČ: CZ28415698 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139914

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti UROCARE Prague, spol. s r.o., se sídlem Na Valech 4/289, 160 00 Praha 6 - Hradčany, identifikační číslo: 28415698, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139914 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese „www.lekarnavrsovice.cz“ (dále jen „e-shop“). V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součástí takto uzavřené kupní smlouvy.

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat v písemné formě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění. Pozměněné znění obchodních podmínek nabývá platnosti dnem jeho vydání (tj. dnem, v němž došlo k jeho podpisu osobou oprávněnou jednat za prodávajícího) a účinnosti ode dne, v němž došlo k jeho uveřejnění ve webovém rozhraní obchodu.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží i přímo bez registrace.

2.2. Pro účely účtu budou zpracovány kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Kupující má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá kupující. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány (v rámci zmíněného období se kupující do svého uživatelského účtu vůbec nepřihlásil nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy). Kupující má možnost si účet sám kdykoli zrušit.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

3.2. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců.

3.3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty připočtené dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje informace objednávaném zboží (objednávané zboží z vlastní vůle „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží, funkční adrese elektronické pošty (emailové adrese), nejde-li o kupujícího, který má zřízený uživatelský účet (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami vyjadřuje kupující odesláním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním přijetí objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické adresy kupujícího, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.

3.6. Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

3.7. Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.

3.8. Prodávající se zavazuje dodávat svým zákazníkům bezvadné zboží řádně a včas v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR vybavené českými příbalovými informacemi. Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: platební kartou či v hotovosti nebo benefitními poukázkami Sodexo, Endered, Benefit Plus při osobním odběru v lékárně.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá je kupujícímu spolu s objednávkou. Daňový doklad musí obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 435 občanského zákoníku a ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

4.4. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.5. Pokud je zboží nedostupné, vyhrazuje si prodávající právo celou objednávku nebo její část zrušit. O této situaci bude kupující informován a následně se prodávající s kupujícím dohodne na dalším způsobu řešení. V případě, že z důvodu nedostupnosti zboží nebo z provozních důvodů, nebude možné dodržet dodací lhůty, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu elektronickou poštou či telefonicky a upřesní předpokládaný termín dodání.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží.

5.2.

5.3. Objednané zboží je obvykle odesláno do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno dodání nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů na místo doručení, které si zákazník určí. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Pokud zboží nebude možné dodat, bude Vám to oznámeno ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, podléhá rychlé zkáze, bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, bylo dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, je registrovaný léčivý přípravek bez vady (obdobně jako je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně).

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit webový formulář dostupný ve webovém rozhraní obchodu nebo vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č.1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na doručovací adresu prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího: lekarna@lekarnavrsovice.cz. Poté co bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, je ve smyslu ustanovení § 1830 občanského zákoníku prodávající povinen kupujícímu doručit potvrzení o přijetí zmíněného odstoupení od kupní smlouvy, a to v písemné formě. 

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší (tzn. od počátku pozbývá platnosti a účinnosti). Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, musí vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu nejpozději do čtrnácti (14) dnů, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

6.7. K odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy může dojít zejména v případě, že dojde k vyčerpání zásob, objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího telefonicky nebo na elektronickou adresu kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu. kdy zboží již není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena.

6.8. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne, v němž došlo k převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  • na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo

  • vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit osobně na adrese: Lékárna Vršovice, Kubánské náměstí 1327/15, 100 00 Praha 10, telefonicky na čísle +420 223 000 896 či na e-mailovou adresu prodávajícího lekarna@lekarnavrsovice.cz.

Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem). Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem nebo osobně na adresu Lékárna Vršovice, Kubánské náměstí 1327/15, 100 00 Praha 10.

7.7. Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.

7.8. Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným zbožím. Není-li zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy: lekarna@lekarnarsovice,cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Prodávající je oprávněn k poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále oznámil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání s léčivými přípravky, že provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží k poradentství a zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Je-li na základě těchto obchodních podmínek doručováno jakékoliv písemné sdělení prostřednictvím elektronické pošty, za den doručení příjemci se považuje den, v němž odesílatel takové emailové sdělení odeslal. 

11.6 Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich vydání (tj. dnem, v němž došlo k jejich podpisu osobou oprávněnou jednat za prodávajícího) a účinnosti ode dne, v němž došlo k jejich uveřejnění ve webovém rozhraní obchodu.

11.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze dne 29.11.2020

 

Příloha 1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

bottom of page