top of page
Informační technologie
OCHRANA ÚDAJŮ
Ochrana dat

Od 25.5.2018 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ .

Naše zdravotnické zařízení je podle GDPR správcem vašich osobních dat, která jsou zpracovávány pro konkrétní účel, tj. poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb, vykazování hrazených zdravotních služeb, vyúčtování nehrazených zdravotních služeb dle naší zákonné povinnosti uložené zákony (zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 563/1991 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., zákon č. 634/1992 Sb.).

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. 

Vaše osobní údaje v ordinaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou jste naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Majitel osobních údajů má tyto práva:
•    právo přístup ke svým osobním údajům;
•    právo na opravu svých osobních údajů;
•    právo na omezení zpracování osobních údajů; 
•    právo na výmaz osobních údajů (vztahuje se na osobní údaje, zpracované k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb);
•    právo na přenositelnost údajů (údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb smíme poskytnout jen vám anebo při splnění zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci);
•    právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud získáte dojem, že při zpracování osobních údajů dochází k porušení GDPR a
•    právo vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů (námitku můžete vznést v naší ordinaci). 

Zpracování osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. 
Neposkytnutím osobních údajů může být důvodem neposkytnutí zdravotní služby, čímž může dojít k poškození pacientova zdraví (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). 
Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

bottom of page